Η e-InformationTechnology σας καλωσορίζει στο σύγχρονο και καινοτόμο κόσμο της Τεχνολογίας Πληροφορικής. Καλέστε μας στα +30 2118006966 και +30 6979125125. Η ομάδα μας είναι στην διάθεσή σας.

SAP Business One Cloud Professional (1 Χρήστης)

Κωδικός: 1018

Μονάδα μέτρησης: Μηνιαία Συνδρομή

Κατασκευαστής: SAP


Περιγραφή

SAP Business One Cloud Professional (1 Χρήστης)

- Financial (Λογιστική)
- Commercial (Εμπορικό)
- CRM
- Inventory (Αποθέματα)
- Production (Παραγωγή)
- MRP
- Service (Επισκευές / Υπηρεσίες)
- HR (Ανθρώπινοι Πόροι)
- Project Management (Διαχείριση Έργου)
- Reports - Analytics (Αναφορές - Αναλύσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Share
120.00€ 114.00€ -5%

Περιγραφή

SAP Business One Cloud Professional (1 Χρήστης). Η Φιλοξενία γίνεται στο SAP Datacenter με Βάση Δεδομένων SQL Server.

MODULES / FEATURES (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

Financials (Λογιστική)
- Chart of Accounts (Λογιστικό Σχέδιο)
- Edit Chart of Accounts (Επεξεργασία Λογιστικού Σχεδίου)
- Account Code Generator (#) (Γεννήτρια Σύνθετων Λογαριασμών)
- Journal Entry (Λογιστικές Εγγραφές)
- Journal Vouchers (Προσωρινές Λογιστικές Εγγραφές)
- Posting Templates & Recurring Postings (Πρότυπα Άρθρα & Επαναλαμβανόμενες Εγγραφές)
- Reverse Transactions (Αντιλογισμοί Εγγραφών)
- Exchange Rate Differences (Συναλλαγματικές Διαφορές)
- Conversion Differences (Διαφορές Μετατροπών)
- 1099 Editing (#)
- Financial Report Templates (Πρότυπες Χρηματοοικονομικές Αναφορές)
- Document Printing (Εκτύπωση Παραστατικών)
- Journal Voucher Report (Ημερολόγιο Προσωρινών Εγγραφών)
- Fixed Assets (#) (Πάγια)
- Internal Reconciliations (Εσωτερικές Συμφωνίες)
- Budget Setup (Διαχείριση Προϋπολογισμού)
- Cost Accounting (Λογιστική Κέντρων Κόστους)
- Intrastat (#)
- Financial Reports and Dashboards (Χρηματοοικονομικές Αναφορές & Dashboards)

CRM
- Business Partners Master Data (Εμπορικοί Συνεργάτες)
- Activity (Δραστηριότητες / Ενέργειες)
- Campaign Generation Wizard (Γεννήτρια Δημιουργίας Καμπανιών)
- Campaign (Καμπάνιες)
- Opportunity (Ευκαιρίες Πωλήσεων)
- Sales Quotation (Προσφορές Πωλήσεων)
- Sales Order (Παραγγελίες Πωλήσεων)
- CRM Reports and Dashboards (Αναφορές & Dashboards CRM)

Sales Opportunities (Ευκαιρίες Πωλήσεων)
- Sales Opportunity (Ευκαιρίες Πωλήσεων)
- Sales Opportunities Reports and Dashboards (Αναφορές & Dashboards Ευκαιριών Πωλήσεων)

Sales - A/R (Πωλήσεις)
- Sales Blanket Agreement (Συμφωνίες Πωλήσεων)
- Sales Quotation (Προσφορές Πωλήσεων)
- Sales Order (Παραγγελίες Πωλήσεων)
- Delivery (Παραδώσεις - Δελτία Αποστολής)
- Return Request (Αιτήματα Επιστροφών)
- Return (Επιστροφές)
- A/R Down Payment Request (#) (Αίτηση Προκαταβολής)
- A/R Down Payment Invoice (#) (Τιμολόγηση Προκαταβολής)
- A/R Invoice (Τιμολόγηση)
- A/R Invoice + Payment (Τιμολόγηση & Εξόφληση)
- A/R Credit Memo (Πιστωτικά Σημειώματα)
- A/R Reserve Invoice (Τιμολόγια Δέσμευσης Πωλήσεων)
- Document Generation Wizard (Γεννήτρια Δημιουργίας Παραστατικών)
- Recurring Transactions & Templates (Επαναλαμβανόμενες Εγγραφές & Πρότυπα Παραστατικά)
- Document Printing (Εκτύπωση Παρασταστικών)
- Dunning Wizard (Γεννήτρια Επιστολών Υπολοίπων Πελατών)
- Sales Reports and Dashboards (Αναφορές & Dashboards Πωλήσεων)
- A/R Correction Invoice & Reversal (#)
- A/R Monthly Invoice (#)
- A/R Export invoice, A/R Exempt Bill, A/R Debit memo (#)
- Excise Invoice (#) (Τιμολόγηση ΦΠΑ)

Purchasing - A/P (Αγορές)
- Purchase Blanket Agreement (Συμφωνίες Αγορών)
- Purchase Request (Αιτήματα Αγορών)
- Purchase Quotation (Προσφορές Αγορών)
- Purchase Order (Παραγγελίες Αγορών)
- Goods Receipt PO (Παραλαβή Εμπορευμάτων)
- Goods Return Request (Αίτηση Επιστροφής Εμπορευμάτων)
- Goods Return (Επιστροφή Εμπορευμάτων)
- A/P Down Payment Request (#)
- A/P Down Payment Invoice (#)
- A/P Invoice (Τιμολόγια)
- A/P Credit Memo (Πιστωτικά Σημειώματα Αγορών)
- A/P Reserve Invoice (Τιμολόγια Δέσμευσης Αγορών)
- Recurring Transactions & Templates (Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά & Πρότυπα Παραστατικά)
- Landed Costs (Φάκελος Δαπανών Εισαγωγής)
- Procurement Confirmation Wizard (Γεννήτρια Επιλογής Αγορών)
- Purchase Quotation Generation Wizard (Γεννήτρια Προσφορών Αγορών)
- Document Printing (Εκτύπωση Παραστατικών)
- Purchasing Reports and Dashboards (Αναφορές & Dashboards Αγορών)
- A/P Correction Invoice & Reversal (#)
- A/P Monthly Invoice (#)
- Excise Invoice (#)
- A/P Debit Memo (#)

Business Partner (Συναλλασσόμενοι)
- Business Partners Master Data (Βασικά Στοιχεία Συναλλασσόμενων)
- Activity (Δραστηριότητες / Ενέργειες)
- Blanket Agreement (Συμφωνίες)
- Campaign Management (Διαχείριση Καμπανιών)
- Internal Reconciliations (Εσωτερικές Λογιστικές Συμφωνίες)
- Business Partners Reports and Dashboards (Αναφορές & Dashboards Συναλλασσόμενων)

Banking (Τράπεζες)
- Incoming Payments (Εισπράξεις)
- Deposits (Καταθέσεις)
- Outgoing Payments (Πληρωμές)
- Payment Wizard (Γεννήτρια Πληρωμών)
- Bank Statements and External Reconciliations (Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών & Εξωτερικές Συμφωνίες)
- Check Number Confirmation (Επιβεβαίωση Αριθμού Επιταγής)
- Document Printing (Εκτύπωση Παραστατικών)
- Banking Reports and Dashboards (Αναφορές & Dashboards Τραπεζικών Λογαριασμών)
- Bill of Exchange (#) (Γραμμάτια Εισπρακτέα / Πληρωτέα)

Inventory (Αποθέματα)
- Item Master Data (Βασικά Στοιχεία Ειδών)
- Serial Numbers & Batches (Σειριακοί Αριθμοί & Παρτίδες)
- Define Bar codes (Γραμμωτοί Κώδικες)
- Bin Location Master Data (Θέσεις Αποθήκευσης)
- Bin Location Management (Διαχείριση Θέσεων Αποθήκευσης)
- Bin Location Code Modification (Αλλαγή Κωδικών Θέσεων Αποθήκευσης)
- Alternative Items (Εναλλακτικά Είδη)
- Business Partner Catalog Numbers (Κωδικοί Ειδών Εμπορικών Συνεργατών)
- Inventory Valuation Method (Μέθοδος Αποτίμησης Αποθεμάτων)
- Good Receipts (Εισαγωγή Εμπορευμάτων)
- Good Issues (Εξωγωγή Εμπορευμάτων)
- Stock Transfer Request (Αίτημα Μετακίνησης Αποθέματων)
- Stock Transfer (Ενδοδιακίνηση Αποθεμάτων)
- Recurring Transactions & Templates (Επαναλαμβανόμενες Κινήσεις & Πρότυπα)
- Inventory Opening Balances, Tracking, Posting (Υπόλοιπα Έναρξης, Ιχνηλάτιση Κινήσεων Ειδών και Κινήσεις Αποθεμάτων)
- Inventory Counting (Καταμέτρηση Αποθεμάτων)
- Cycle Count Recommendations (Πρόταση Καταμέτρησης Κύκλου Αποθέματος)
- Inventory Revaluation (Επανακοστολόγηση Αποθεμάτων)
- Price Lists (Τιμοκατάλογοι)
- Pick and Pack (Συλλογή & Συσκευασία)
- Inventory Reports and Dashboards (Αναφορές & Dashboards Αποθεμάτων)

Resources (Πόροι)
- Resource Master Data (Βασικά Στοιχεία Πόρων)
- Resource Capacity (Δυναμικότητα Πόρων)
- Set Daily Internal Capacities (Ημερήσιες Εσωτερικές Δυναμικότητες)

Production (Παραγωγή)
- Bill of Materials (Τεχνικές Προδιαγραφές)
- Bill of Materials - Component Management (Τεχνικές Προδιαγραφές - Διαχείριση Υλικών)
- Production Order (Εντολή Παραγωγής)
- Procurement Confirmation Wizard (Γεννήτρια Δημιουργίας Εντολών Παραγωγής)
- Receipt from Production (Εισαγωγή Προϊόντων από Παραγωγή)
- Issue for Production (Εξαγωγή Υλικών Παραγωγής)
- Update Parent Item Prices Globally (Ενημέρωση Τιμών Γονικού Είδους)
- Production Std Cost Management (Διαχείριση Σταθερού Κόστους Παραγωγής)
- Production Reports Dashboards (Αναφορές & Dashboards Παραγωγής)

MRP
- Forecasts (Προβλέψεις)
- MRP Wizard (Γεννήτρια Προτάσεων Εντολών Αγορών & Παραγωγής)
- Order Recommendation (Πρόταση Εντολών)

Service (Υπηρεσίες / Επισκευές)
- Service Call (Κλήσεις Επισκευών)
- Customer Equipment Card (Κάρτα Υλικού Πελάτη)
- Service Contracts (Συμβόλαια Συντήρησης)
- Solution Knowledge Base (Λύσεις Γνωσιακής Βάσης Δεδομένων)
- Service Reports (Αναφορές Υπηρεσιών / Επισκευών)

HR (Ανθρώπινοι Πόροι)
- Employee Master Data (Βασικά Σοιχεία Προσωπικού)
- Time Sheet (Πίνακας Χρόνου Εργασιών)
- Human Resources Reports Dashboards (Αναφορές & Dashboards Ανθρωπίνων Πόρων)

Project Management (Διαχείριση Έργων)
- Projects (Έργα)
- Billing Document Generation Wizard (Γεννήτρια Παραστατικών Έργου)
- Projects Reports (Αναφορές Έργων)

Reports (Αναφορές)
- Set Default Layout for Document (Προτεινόμενα Εκτυπωτικά Παραστατικών)
- Modify Print Layouts (Επεξεργασία Εκτυπωτικών)
- Query Manager (Διαχείριση Ερωτημάτων)

Analytics (Αναλύσεις Δεδομένων)
- KPIs
- Dashboards
- Advanced Dashboards (Προηγμένα Dashboards)
- Excel Report and Interactive Analysis (Αναφορές σε Excel & Διαδραστικές Αναλύσεις)
- Analytical Portal (Πύλη Αναλύσεων Δεδομένων)

General (Γενικά)
- Form Settings (Ρυθμίσεις Εμφάνισης Φορμών)
- Calendar (Ημερολόγιο)
- Messages/Alert Overview (Επισκόπηση Μηνυμάτων / Ειδοποιήσεων)
- Formatted Search (Μορφωποιημένη Αναζήτηση)
- Create User-defined Fields & Tables (Δημιουργία Πεδίων & Πινάκων Χρήστη)
- Use User-defined Fields & Tables (Χρήση Πεδίων & Πινάκων Χρήστη)
- Drag & Relate (Εύκολη Συσχέτιση)
- My Menu (Προσαρμοσμένο Menu)
- Search (Γενική Αναζήτηση)
- Multiple Branches (Πολλαπλά Υποκαταστήματα)

SAP add-ons (Επεκτάσεις SAP)
- Bank Transaction Handling Facility (v8.81 only) (Αυτόματη Εισαγωγή Τραπεζικών Συναλλαγών)
- Copy Express (v8.82 only) (Μεταφορά Δεδομένων μεταξύ Εταιρειών)
- DATEV FI Interface (#) (Αυτόματη Εισαγωγή Μισθοδοσίας)
- DTW (Εισαγωγή Δεδομένων από Excel)
- ELSTER Electronic Tax Return (#) (Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Φόρων)
- Fixed Assets (#) (v8.82 only)
- Electronic File Manager (Εξαγωγή Δεδομένων σε XML)
- Intrastat (#) (v8.82 only)
- Microsoft Outlook Integration (Διασύνδεση με Microsoft Outlook)
- Payment Engine (#) (Μηχανή Πληρωμών)
- Screen Painter (v8.82 only) (Σχεδιασμός Φορμών)
- XL Reporter (Εργαλείο Αναφορών σε Excel)

SAP Partner add-ons (Επεκτάσεις Συνεργάτη SAP)
- Run SAP Partner Add-ons (Λειτουργία Επεκτάσεων Συνεργάτη SAP)

Mobility (Δυνατότητα Φορητών Συσκευών)
- Mobile Application (Εφαρμογές Κινητών Τηλεφώνων)
- SAP Business One Sales (Πωλήσεις SAP Business One)
- SAP Business One Service (Υπηρεσίες / Επισκευές SAP Business One)

IPad specific (Ειδική εφαρμογή για iPad)
- Sales Catalog (Κατάλογος Πωλήσεων)

Administration (Διαχείριση)
- Create New Company (Δημιουργία Νέας Εταιρείας)
- Choose Company (Επιλογή Εταιρείας)
- Exchange Rates and Indexes (Ισοτιμίες Νομισμάτων & Δείκτες Τιμών)
- System Initialization (Αρχικοποίηση Συστήματος)
- General Setup (Γενικές Ρυθμίσεις)
- Change Password (Αλλαγή Συνθηματικού)
- Financial Setup (Ρυθμίσεις Χρηματοοικονομικών)
- Sales Opportunities Setup (Ρυθμίσεις Ευκαιριών Πωλήσεων)
- Purchasing Setup (Ρυθμίσεις Αγορών)
- Business Partners Setup (Ρυθμίσεις Εμπορικών Συνεργατών)
- Payment Term Settings (Ρυθμίσεις Όρων Πληρωμής)
- Banking Settings (Ρυθμίσεις Τραπεζών)
- Inventory Setup (Ρυθμίσεις Αποθεμάτων)
- Bin location Setup (Ρυθμίσεις Θέσεων Αποθήκης)
- Resource Setup (Ρυθμίσεις Πόρων)
- Service Setup (Ρυθμίσεις Υπηρεσιών / Επισκευών)
- Data Import & Export (Εισαγωγή & Εξαγωγή Δεδομένων)
- Utilities (Εργαλεία)
- Approval Procedures (Stages, Templates) / Εγκρίσεις Διαδικασιών (Φάσεις, Πρότυπα)
- Approval Procedures Reports (Αναφορές Εγκρίσεων Διαδικασιών)
- License Administration (Διαχείριση Άδειας Χρήσης)
- Add-on Manager (Διαχειριστής Επεκτάσεων)
- Add-on Administration (Διαχείριση Επεκτάσεων)
- Mobile Add-on (Επέκταση Κινητών Τηλεφώνων)
- Alerts Management (Διαχείριση Ειδοποιήσεων)
- Workflow Manager (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
- Workflow Instance, Worklist and Tracking (Παραδείγματα Ροής Εργασίας, Λίστα Εργασιών & Παρακολούθησης)

Modules / Features only for SAP HANA (Υποσυστήματα / Χαρακτηριστικά μόνο για SAP HANA)
- Pervasive Analytics – Dashboard Designer (Διάχυτες Αναλύσεις - Σχεδιαστής Dashboard)
- Cash Flow Forecastingn (Προβλέψεις Ταμειακών Ροών)
- Advanced Availability to Promise (Προηγμένη Διαθεσιμότητα Υποσχέσεων Παραδόσεων)

(#) Λειτουργίες συγκεκριμένης χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Online Βοήθεια του SAP Business One.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SAP Business One, πατήστε εδώ SAP Business One_Brief_EL

 

«Στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε θα πρέπει να έχουμε κοντά μας καταξιωμένους συνεργάτες,
για να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό» Δ.Κ.

 

Προωθητικές Ενέργειες

Ενημερωθείτε για τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εδώ.

 

 

Σημαντικά Νέα / Δημοσιεύσεις

2/1/2018      Νέα ειδική Υπηρεσία Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
27/11/2017  Νέο Website στην εταιρεία e-InfoirmationTechnology
27/4/2016    Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

Κατασκευαστές

Google
Altec
SAP
Bitdefender
Interworks.cloud
Microsoft
Epsilon Net
QlikView
Cloud Apps 365
IBM
quality web
e-InformationTechnology
DELL
Entersoft
Softone
SiEBEN
Lighthouse
CISCO
Magento
ESET
Check Point
TARGIT
HP
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • Πληροφορίες